تخمين ميانگين عمر مفيد يك نوع كامپيوتر صنعتي به روش مونت كارلو و ارائه راهكار جهت افزايش آن

در اين مقاله ابتدا نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه مدل سازي و تخمين قابليت اطمينان و ميانگين عمر مفيد ١يك نوع كامپيوتر صنعتي با روش مونت كارلو، ارائه مي شود. سپس راهكاري جهت افزايش MTTFاين نوع كامپيوتر و تجهيزات مشابه آن پيشنهاد شده و نتايج جديد به دست آمده با فرض اجراي اين راهكار ارائه و با نتايج قبلي مقايسه مي شوند. براي دستيابي به اين نتايج يك بسته نرم افزاري به زبان Cتهيه گرديده است. توجه به نتايج به دست آمده در اين مقاله باعث افزايش قابليت اطمينان و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري تجهیزات صنعتی خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *