تخمين متغيرهاي حالت مدل كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشـرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي مغناطيسي را ارائه مي كند و بدنبال آن مقادير پارامترهاي ايـن مدل را با استفاده از نمونـه بـرداري از نتـايج آزمايشـگاهي و الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي شناسايي مي نمايد . مقايسه مقادير پارامترهاي شناسايي شده با پارامترهاي استخراج شـده از تحليل هندسي مـدل بيـان مـي دارد كـه الگـوريتم حـداقل مربعات بازگشتي بدون نياز به تعيين حدود صفر و قطب تـابع شبكه توانايي بسـيار بـالايي در شناسـايي مقـادير پارامترهـاي مدلهاي واقعي از روي نتايج آزمايشگاهي كـه بـا نـويز همـراه هستند را دارا مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *