تخمين زاويه بار ژنراتور سنكرون با پارامترهاي ديناميكي نامعلوم و با استفاده از سيگنالهاي آزمايش درحين كار

در اين مقاله يك روش جديد براي تخمين سيگنال زاويـه بـار مدل غير خطـي ژنراتـور سـنكرون بـا پارامترهـاي دينـاميكي نامعلوم بر اساس سيگنالهاي برداشتي از آزمايش در حين كـار نظير ولتاژ ترمينال، توان الكتريكي، توان راكتيو، جريان و ولتاژ ميدان ارائه مي شود. در اكثـر تحقيقـات و مقـالات در حـوزه تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سـنكرون بـا آزمـايش در حين كار ، داشتن سيگنال زاويه بار ضروري اسـت. در مـوارد عملي و در اغلب نيروگاهها عدم وجود خروجي بـراي زاويـه بار، ثبت اين سيگنال را با مشكل مواجـه ميكنـد. در مـواردي نيز با فرض دانستن پارامترهاي ديناميكي آنرا تخمـين ميزننـد. بنابراين داشتن ديناميك سيگنال زاويه بار به هنگام آزمايش در حين كار در هنگامي كه از مقادير ديناميكي ژنراتور اطلاعي در دســت نيــست و تخمــين آن از روي ســيگنالهاي برداشــتي، راهبردي مناسب براي تخمين پارامترهـاي دينـاميكي ژنراتـور سنكرون مي باشد كه در اين مقاله با ارائه روشي جديد بـه آن پرداخته مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *