تخمين دقيق فرکانس پيچ براي کاربرد تبديل گفتار

اجراي الگـودر اين مقاله، به ارائه يک روش جديد براي تخمين پريود پيچ سيگنال گفتار خواهيم پرداخت. هدف از بکارگيري اين روش، بهبود دقت تخمين پريود پيچ به منظور استفاده در کاربرد تبديل گفتار مي باشد. از جمله ويژگی های اين کاربرد، عدم نياز به انجام پردازش و استخراج ويژگي ها بصورت بلادرنگ است. در روش پيشنهادي، با تخمين اوليه پريود پيچ، علاوه بر تعيين نواحي پريوديک و غير پريوديک، پارامـترهاي لازم بـراي نـرماليزه کردن سيـگنال محاسـبه مي شود. سپس با استفاده از الگوريتم تعيين نقاط قابل اطـمينان، تخـمين دقيـقي از پريود پيـچ سيـگنال بدسـت مي آيد. در انتهاي نوشتار، نتايج حاصل از نتايج حاصل از اجراي الگـوريتم مـورد بررسي قرار می گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *