تخمين تلفات الكتريكي خطوط فشار قوي تحت شرايط مختلف فني و محيطي به كمك شبكه اي عصبي

كثر مطالعـات انجـام شـده در زمينـه تلفـات از ديـد تئـوري مي باشد، لذا جهت محاسبه تلفات بـه صـورت تئـوري تنهـا روابط رياضي به كار مـي رود امـا در ايـن روابـط جريانهـاي خزشي ، نشتي و بعضي از شرايط محيطي ديده نمي شـوند و بدين ترتيب محاسبه تلفات دقيق نمي باشد و تاثير هارمونيكها بروي مقاومت كابلها و هاديها تنهـا بصـورت تئـوري بررسـي مي شود .در اكثر محاسبات مقاومت به صورت خطـي فـرض شده است لذا در اين پروژه با مدل بـه دسـت آمـده از شـبكه عصبي تلفات سيستم 14شين IEEEرا تخمـين زده، سـپس بـا كمك لوازم اندازه گيري موجود بر روي خطوط نمونه تلفـات واقعي يك شبكه محلي را به دست آورده ، سپس اين تلفـات را مي توان براي خطوط مختلف كـه شـرايط فنـي و محيطـي متفاوت دارند، به كمك شبكه عصبي با دقت بـالا تخمـين زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *