تخمين تاخير گروه در ترانسپوندر ماهواره SMMS

اين مقاله به شبيه سازي زنجيره دريافت و اندازه گيري پارامتر تاخير گروه در ترانسپوندر همزمان ماهواره مي پردازد. ضمن بيان تكنيكهاي اندازه گيري تاخير SMMS گروه در ترانسپوندرهاي ماهواره به تخمين تاخير گروه با استفاده از تكنيك فاز مستقيم پرداخته ايم. اندازه گيري به ازاء دسته المانهاي متفاوت كه تاثير بيشتري در منحني فاز سيستم و لذا ميزان تاخير گروه دارند، انجام شده است. همچنين منحني هاي پاسخ دامنه، پاسخ فاز و تاخيرگروه در نقاط مختلف سيستم ارائه و مقايسه شده و محدوده هاي فركانسي و دسته المانهاي مناسب براي كمترين ميزان تاخير گروه و اعوجاج در ترانسپوندر ماهواره پيشنهاد شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *