تخمينگر حالت عصبي دكوپله در شبكه هاي قدرت

شده و نتايج ارائه گرددر ايـن مقالـه كـاربرد شـبكههاي عصبـي بعنــوان تخمينگر حالت بلادرنگ در سيستمهاي قدرت تشــريح شـده است. اين نوع تخمينگرهاي حـالت بـدون نيـاز بـه روشـهاي محاسباتي تكراري نظــير روش حداقـل مجمـوع مربعات وزندار شده WLSميتوانند تنها با جمعآوري يـك مجموعه دادة قابل قبول از شبكة مورد مطالعه ساخته شــوند و از سرعت محاسباتي بسيار بالائي برخــوردار هسـتند. در ايـن مقاله به منظور بهبود سرعت تعليم شبكههاي تخمينگر حــالت از روش دكوپله) (Decoupledبهره گرفته شده است و تكنيك معرفي شده روي يك شبكة قدرت شش شينة نمونه آزمــايش شده و نتایج ارائه گردیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *