تخصيص هزينة شبكة انتقال با درنظرگرفتن اهميت ظرفيت خالي خطوط

در دو دهة گذشته , جهان شاهد تغييرات عمده و شتاب گيرنده در صنعت برق بوده است . جهت كلي اين تغيير ساختار, مقررات زدايي، آزادسازي بخشهاي توليد و  توزيع و فراهم آوردن امكان رقابت در اين بخشها مي باشد . در اين ميان، چگونگي تخصيص هزينه هاي شبكة انتقال در سيستمهاي تجديدساختاريافته يكي از مسائل  مهم بهره برداران سيستم است و روشهاي مختلفي نيز براي اين منظور معرفي و پيشنهاد شد ه اند . از آنجا كه درنظرگرفتن قابليت اطمينان سيستم در تخصيص هزينه ها منجر به ارزيابي بهتر اهميت ظرفيت شبكه براي كاربران سيستم مي گردد، در اين مقاله روشي براي ارزيابي ظرفيت اضافي خطوط با توجه به حالتهاي اضطراري  سيستم ارائه شده است كه مي تواند به منصفانه تر شدن قيمت گذاري شبكة انتقال كمك كند . در پايان نيز، روش پيشنهادي در يك شبكة نمونه اجرا شده و با  روشهاي متداول مورد مقايسه قرار گرفته است.

 

ميثم جعفري حسن منصف
گروه مهندسي برق و كامپيوتر دانشكدة فني دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *