تخصيص كانال پويا در شبكههاي سلولي سيار با استفاده از اتوماتاي يادگير

يكي از موضوعات اساسي در شبكههاي سلولي، تخصي كانال به درخواستها ميباشد. محدود بودن تعداد كانالهاي شبكههاي سلولي، تخصيص بهينه كانالها را ضروري ميسازد. در اين مقاله يك الگوريتم تخصيص كانال پويا مبتني بر اتوماتاي يادگير كه بصورت توزيع شده عمل ميكند، ارائه شده است. نتايج شبيهسازي كامپيوتري نشان ميدهد كه با رعايت شرط تداخل، احتمال رد درخواستها در الگوريتم پيشنهادي نزديك به احتمال رد درخواستها در روش نخستين كانال آزاد، روش تفكيك كانال و روش تخصيص كانال با استفاده از يادگيري تقويتي ميباشد. مزيت عمده الگوريتم پيشنهادي، هزينه سربار پايين پيغامهاي كنترلي تبادل شده است كه به شبكه تحميل ميكند.
همچنين الگوريتم پيشنهادي با ايجاد يك الگوي كانال مناسب براي سلولهاي شبكه، انتخاب كانالها را با انجام محاسبات كمتري انجام ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *