تخصيص عادلانه هزينه تلفات انتقال در سيستمهاي قدرت مدرن

در اين مقاله روشي جهت تخصيص هزينـه تلفـات انتقـال در بازارهاي اشتراكي 1پيشنهاد شده اسـت. ايـن روش بـر مبنـاي استفاده از ماتريس امپدانس 2شبكه و مدار معادل ادميتانسي 3از ديدگاه شينهاي شبكه مي باشد. در اين روش بعـد از اجـراي معادلات پخش بار، با اسـتفاده از مـاتريس امپـدانس شـبكه و ماتريس ادميتانس كاهش يافته و جريانهاي تزريقي هـر شـين شبكه، تلفات هر شين محاسـبه و بـراي تخصـيص مناسـب و منصفانه تلفات بين شينهاي شبكه، تلفات بـه نسـبت درصـد نفوذ جريانهاي هر شين در شبكه، تقسيم ميشود. همچنـين با استفاده از ضرايب نرخ تغييـرات تلفـات نسـبت بـه تزريـق جريـان، يـك آنـاليز حساسـيت بـراي منصـفانه بـودن روش پیشنهادی انجام داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *