تحليل پتانسيل انرژي باد در شمال غرب كشور

در تحقيق حاضر جهت امكان سنجي احداث نيروگاه بادي در هفت منطقه كمي آباد (اردبيل)، مينق (هريس)، صائين(سراب)، تيكمه داش، تسوج، رشكان و مائين بلاغ(تكاب) در شمال غرب كشور، داده هاي انرژي باد ثبت شده در ايستگاه هاي بادسنجي در طول يك سال تحليل گرديده است. در اين مقاله به عنوان نمونه، نتايج حاصل از آناليز ساليانه داده هاي انرژي باد در ايستگاه باد سنجي صائين(سراب) به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين نتايج بدست آمده از آناليز ساليانه داده هاي باد در هفت منطقه مذكور با يكديگر مقايسه شده و در نهايت، مناطق ياد شده از نظر پتانسيل وزش باد جهت احداث نيروگاه بادي رتبه بندي گرديد. بر اين  اساس، ايستگا ههاي باد سنجي صائين، كمي آباد، مينق، مائين بلاغ، تيكمه داش، تسوج و رشكان به ترتيب در رتبه هاي اول تا هفتم قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *