تحليل و کنترل ESDروي قطعات نيمه هادي با وجود پـارامترهاي محيطي

دراين مقاله براي كنترل ESD(Electrostatic Dischargeمدل جديدي براي بدن انسان با توجه به شرايط محيطی ارائه شده است. مدلهاي گوناگوني براي شبيهسازي صدمات وارد بر قطعات نيمه هادي ناشي ا ،ESD وجود دارد كه عبارتند از مدل بدن انسان ٢HBMء مدل قطعه باردار ٣CDMو مدل قطعه باردار ناشي از ميدان الكتريكي . ٤FCDM در اين مقاله مدل HBMبا وجود پارامترهاي محيطي همچون رطوبت، ميزان يونيزه بودن هوا، موقعيت قرار گيري قطعات و اشياء مجاور آنها ارائه مي شود. همچنين اثر مدارات محافظ قطعات الكتريكي در مقابل ،ESD كه در نيمه هاديهاي امروزه بكار مي رود، در نظر گرفته شده است. اين مدل نسبت به مدلهاي موجود، عموميت بيشتري دارد و قابليت بررسی شرايط محيطی و وضعيت قطعات را در مدل HBMممکن می کند. به کمک مدل پيشنهادي، روشهاي کنترل ،ESDبررسي شده است. انجام آزمايشهاي عملي در كارخانه ماديران )توليد مانيتور( مدل پيشنهادي را تائیید میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *