تحليل وضعيت بازار برق ايران در قالب مدل بنگاه به بنگاه تجارت الكترونيكي

چند سالي است كه از پيـدايش بـازار بـرق ايـران مـيگـذرد. اگرچه سير تحولات تاريخي صنعت برق ايران و دلايل موجه اقتصادي در شكلگيري اين بازار موثر بوده است، ليكن اتكـاء به مفاهيم و دستاوردهاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز اهتمام دولتمردان ايران به ايجاد دولت الكترونيكـي، نقـش سازندهاي را در اين خصوص ايفا كرده است. از طرفي امروزه تجارت الكترونيكي، تاثير شگرفي در سرعت، دقـت و حجـم مبادلات افتصادي جهان بر جا گذاشته اسـت. انجـام هرگونـه امور تجاري و بازرگاني بصورت برخط 1از طريق شـبكههـاي كامپيوتري و بستر اينترنت، تمامي كشـورها، شـركتها و افـراد حقيقي را بدون در نظر گرفتن پارامترهايي مانند: مليت، زبـان، مذهب، موقعيت جغرافيايي، توان مالي، طرز تفكر و غيره بهـم مرتبط ساخته است. معهذا از آنجايي كه فرآيند كلي و عمليات اجرايي بازار برق ايران، در قالب مدل بنگاه به بنگـاه تجـارت الكترونيكي، انجام ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *