تحليل هارمونيكي شبكه توسط يك شاخص جديد

شناسايي منابع اعوجاج از مسائل اصلي وحل نشده در سيستم هاي قدرت مي باشد.عناصر فيزيكي در شبكه هاي الكتريكي مثل سلف وخازن وجود دارد كه بوجود آورنده هارمونيك نيستند، ولي سلف ها هارمونيك هاي ولتاژي شبكه وخازن ها هارمونيك هاي جريان شبكه را تقويت مي كنند. با توجه به اينكه آلودگي هارمونيكي در هر نقطه از شبكه مي تواند متأثر از دو منبع بار و يا شبكه باشد، هدف از اين مقاله معرفي شاخصي است كه ضمن شناسايي بار غيرخطي و متغير با زمان كه بوجود آورنده اصلي هارمونيك در شبكه مي باشد، بتواند معياري براي تعيين منبع غالب هارمونيك درنقطه اندازه گيري باشد. سادگي محاسبات و وابسته نبودن شاخص به تغييرات شبكه از ديگر مزاياي اين شاخص مي باشد. جهت محاسبه شاخص ياد شده فقط اندازه گيري ولتاژ و جريان در نقطه مورد نظر لازم مي باشد و به هرگونه اطلاعات اضافي ديگر شبكه مانند سطح اتصال كوتاه شبكه و امپدانس شبكه كه در بيشتر تحليل هاي هارمونيكي استفاده مي شود نيازي نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *