تحليل نرخ خرابي ناشي از قوس الكتريكي در اثر رخداد صاعقه با استفاده از مدل هندسي اصلاح شده خطوط انتقال

اصليترين وظيفهي سيم محافظ خطوط انتقال فشار قوي، حفاظت اين خطوط در مقابل اصابت صاعقه است. در اين مقاله به تحليل رفتار خطوط انتقال در مقابل صاعقه بر اساس مدل هندسي پرداخته شدهاست. در مدل هندسي با اخذ وروديهاي هندسي خط نظير ارتفاعهاي سيم هادي و محافظ، آرايش و ارتفاع برج، زاويهي حفاظت سيم هادي توسط سيم محافظ و… و نيز دادههاي هواشناسي منطقه ميزان مخاطرهآميزي صاعقه براي خط انتقال به صورت نرخ خرابي ناشي از قوس الكتريكي در هر  100كيلومتر از خط در سال ) (SFFORقابل بيان است. در تحليلهاي صورت گرفته در مقاله در ابتدا نشان داده شدهاست كه يكي از تقريبهاي رايج در مطالعات صاعقه به روش هندسي از كفايت لازم برخوردار نبوده و تنها در شرايط خاصي برقرار است. هم چنين در ادامه به تاثير تغيير آرايش هاديها در طول اسپن، تغيير طول زنجيره مقره و تاثير وزش باد در تعداد خطاهاي رخداده پرداخته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *