تحليل مدارات غيرخطي مايکروويو در رژيم سيگنال بزرگ با استفاده از روش توازن طيفي مبتني بر اندازه گيريهاي سيگنال کوچک

دراين مقاله يک روش جديد مدل کردن سيگنال بزرگ عناصر مايکروويو در حوزه فرکانس با استفاده از مقادير اندازه گيري شده پارامترهاي سيگنال کوچک، معرفي مي شود.خواص غير خطي توسط چند جمله ايهاي چبيشف بسط داده مي شوند و سپس توسط يک فرمول بازگشتي، تابع رفتاري عنصر غير خطي در حوزة فرکانس بدست مي آيد . با داشتن تابع رفتاري غير خطي ، ماتريس ژاکوبين مربوط به روش نيوتون به سادگي بدست آمده و در نهايت مدار در حوزة فرکانس با توازن طيفهاي مربوطه تحليل مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *