تحليل مبدل DC/DCسوئيچ خازني ضربدری و ارائة روابط طراحي آن

در اين مقاله يکي از انواع متداول مبدلهاي DC/DC سوئيچ خازنی)پمپ بار( به نام مبدل ضربدری, مورد تجزيـه و  تحليل قرار گرفت و بـر ايـن اسـاس روابطـی بـراي ولتـاژ و
جي مقاومت خرو اين مبدل به دست آمده اسـت. همچنـين بـا تعميم اين روابط, روابطي کليتر براي nطبقـة سـری شـده از اين مبدل نيز ارائه گرديده است. جهت بررسي صحت روابـط, مبدل مـذکور بـه وسـيلة نـرمافـزار HSPICEو بـا اسـتفاده از پارامترهاي تكنولوژي ٠/٣۵umسيماس, به صورت يک و سه قطب شبيهسازي شده است. انطباق قابل قبول بين اين روابط و نتايج شبيهسازي مؤيد صحت تحليل ارائه شده ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *