تحليل عددي اثر كسر اكسيژن هواي ورودي بر توليد آنتروپي و توزيع درجه حرارت كور ه هاي متان – هوا

در اين مطالعه ابتدا به بررسي اثر كسر اكسيژن موجود در هواي ورودي به محفظه احتراق بر ميزان توليد آنتروپي ناشي از اصطكاك و انتقال حرارت، نرخ انجام واكنش و توزيع دما داخل محفظه و توزيع كسر جرمي گونه ها پرداخته شده است . سپس با بررسي اثر پخش گونه ها و نرخ انجام واكنش شيميايي، معادلات توليد آنتروپي بوسيله اين دو عامل در جريان آرام و آشفته مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين توليد آنتروپي ناشي از اصطكاك، انتقال حرارت، پخش گونه ها محاسبه و براي مقادير هواي اضافه مختلف با هم مقايسه مي شود. نتايج نشان مي دهد توليد آنتروپي ناشي از اصطكاك و پخش گونه ها در مقابل سهم ناشي از انتقال حرارت و نرخ انجام واكنش شيميايي قابل صرفنظر مي باشد . همچنين نرخ
انجام واكنش شيميايي بيشترين سهم در توليد آن تروپي در جريان آشفته را دارد . نتايج فوق با نتايج حاصل از تحليل اگزرژي شعله هاي پخشي در جريان آرام و توربولنس مقايسه شده و توافق خوبي را نشان مي دهند.

 

مجتبي برجعلي ، سيد محمد جوادي
كارشناس نيروگاه، دانشجوي دكتري
شركت مديريت توليد برق مشهد
دانشكده مهندسي – دانشگاه فردوسي مشهد
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *