تحليل عددي اثرات جريان هواي چرخشي بر عملكرد احتراق يك مشعل نيروگاهي

هدف از انجام اين تحقيق، تحليل و بررسي اثرات وجود جريان چرخشي هوا بر كاركرد يك مشعل نيروگاهي مي باشد. بدين منظور و براي ساده سازي موضوع، فرآيند احتراق در داخل يك محفظه احتراق استوانه اي، با سيستم احتراق غير پيش مخلوط (Nopremixed Combustion) و با كمك ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) شبيه سازي شده و تأثير هواي چرخشي (Swirling Air) و شدتهاي متفاوت آن بر وضعيت احتراق از جمله شكل و نحوه توزيع درجه حرارت شعله، رفتار جريان و در نهايت نرخ انجام واكنش شيميايي احتراق، مورد بررسي قرار گرفته است . اكساينده مورد استفاده در فرآيند احتراق، هوايي با درجه حرارت هواي احتراق در نيروگاهها (C° 270-300 ) و سوخت مصرفي نيز با توجه به تركيبات گا ز طبيعي شبكه ملّي گاز ايران در محدودة 80% الي 100% متان، گاز CH4 بدون اجزاء و عناصر اضافي مانند  رطوبت و تركيبات فلزي در نظر گرفته شده است . در اين تحقيق همچنين موضوع تأثيرات مخرب احتمالي افزايش بيش از حد شدت چرخش هواي ورودي بر محل تشكيل شعله از ديدگاه جرياني مورد بررسي قرار گرفته است.

 

امير فرهاد نجفي – احسان سعادتي – محمد حسن سعيدي
استاديار دانشجوي كارشناسي ارشد دانشيار
دانشگاه صنعت آب و برق، دانشكدة مهندسي انرژي
دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكدة مهندسي مكانيك
دانشگاه صنعتي شريف، دانشكدة مهندسي مكانيك
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *