تحليل سرمايه گذاري مولد گازسوز با توجه به شرايط خريد تضميني انرژي در بازار برق

iروند سريع و رو به رشد تقاضاي برق در ايران، برنامـهريـزان انرژي را به سمت روشهاي جديد توليد برق سوق دادهاسـت. يكي از پركاربردترين روشـهاي توليـد بـرق در كوتـاه مـدت، استفاده از تكنولوژي توليدات پراكنـده مـيباشـد. هـدف ايـن مقاله بررسي دلايل استفاده از توليدات پراكنده در كشور، نـوع تكنولوژي مورد استفاده و نحوه كاربرد آن در كشـور، بررسـي مزاياي نصب توليدات پراكنده و اثر آن در سرمايه گذاريهاي دولتي و در نهايت ارائه تحليلي اقتصـادي در راسـتاي نصـب اين تكنولوژي ميباشد. نتايج تحليل اقتصـادي، بيـانگر موجـه بودن استفاده از اين تكنولوژي در ايران از ديـد سـرمايه گـذار بخش خصوصی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *