تحليل تداخل الكترومغناطيسي در منابع تغذيه سوئيچينگ

منابع تغذيه سوئيچينگ از جمله منابع نويز براي ديگر مدارها هستند. طراحي مدار به گونهاي كه ميدانهاي الكترومغناطيسي قوي ايجاد شده توسط سوئيچينگ سريع سوئيچ قدرت و نيز نويزهاي هدايتي عبوري، اختلالي در عملكرد خود مبدل و نيز ديگر مدارها ايجاد نكند، در مباحث به مربوط EMC١مطرح ميشود. تداخل ايجاد شده مي تواند به مقاله صورت هدايتي يا تشعشعي باشد كه در اين برخي تكنيكهای مربوط به مبدلهاي سوئيچينگ در جلوگيري از بروز EMIبا تكيه بر بخش هدايتي مورد بررسي قرار ميگيرد. در شبيهسازي هاي كامپيوتري انجام گرفته، كارآيي تكنيكهاي موثري نظير استفاده از فيلتر ، EMIتكنيك حذف بر پسيو و تاثير مقاومت گيت و فركانس سوئيچينگ EMIدر مبدل های سوئيچينگ PWMنشان داده شده است. همچنين تاثير عملي پياده سازي چند روش در کاهش EMIبر روی يک  مبدل نيم پل نوع باک بيان گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *