تحليل بارداري استاتيكي روغن ترانسفورماتورها

ارداري استاتيكي ناشي از گردش روغن به عنوان عامل اصلي چندين شكست الكتريكي در ترانسفورماتورهاي بزرگ خنك شونده با روغن شناسايي شده است. افزايش ظرفيت و ولتاژ نامي ترانسفورماتورهاي قدرت در دو دهه اخير موجب شده است كه بررسي اين پديده از اهميت ويژه ای برخوردار گردد. در اين مقاله ماهيت پديده بارداري استاتيكي، مكانيزم توليد بار و نحوه تجمع آنها كه در نهايت منجر به شكست الكتريكي مي شود توصيف شده است. سپس مدار حلقه بسته كه معمولاً در مراجع مختلف براي مدل سازي اين پديده به كار برده شده است، به صورت تئوري مورد تحليل قرار گرفته و براي جريان رانشي ناشي از بارداري، فرمول محاسباتي ارائه شده است. درانتها از روي نتايج بدست آمده، تاثير شدت ميدان الكتريكي اعمالي، فركانس ميدان، دما و سرعت گردش روغن بر پديده بارداري بررسي و تحليل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *