تحليل اقتصادي و زيست محيطي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در ساختمانهاي مسكوني كشور

گسـترش روزافـزون تقاضـاي انـرژي الكتريكـي دربخشـهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در كنار هزينههاي كـلان توليـد، انتقـال و توزيـع بـرق، لـزوم مـديريت مصـرف در بخشـهاي گوناگون مصرفكننده را اجتنابناپذير نمـوده اسـت. در ايـن مقالـه تـاثيرات فرصـتهاي صـرفهجـويي در مصـرف انـرژي الكتريكــي مشــتركين خــانگي بــه عنــوان يكــي از مهمتــرين بخشهاي مصرفكننـده بـرق كشـور، از ديـدگاههاي مختلـف مديريت مصرف، اقتصادي و زيست محيطي مورد تحليل قرار گرفتهاند. آنچه كه ايـن تحليـل را از مطالعـات مشـابه متمـايز مينمايد، رويكرد و الگوريتم مـورد استفاده در آن میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *