تحليل اقتصادي بهره گيري از لامپها و بالاستهاي پربازده در سيستم روشنايي ساختمان

گسترش روزافزون تقاضاي انرژي الكتريكي دربخشهاي اقتصادي و اجتماعي، تعرفههاي غيرواقعي برق و هزينههاي كلان توليد، انتقال و توزيع، مديريت مصرف در بخشهاي
گوناگون مصرفكننده را اجتنابناپذير مينمايد. بر اساس آمارهاي موجود، برق موردنياز براي تامين روشنايي يكي از عمده مصارف مشتركين خانگي، تجاري و عمومي ميباشد كه اصولا در ساعات پيك موردنياز ميباشد و كاهش مصرف آن اثرات بسيار زيادي در زمينه پيكسايي دارد. در اين مقاله راهكارهاي گوناگون كاهش ديماند و مصرف انرژي الكتريكي همانند استفاده از لامپها و بالاستهاي با برچسب رده انرژي بالاتر، لامپهاي فلورسنت جديد T5و استفاده از بالاستهاي الكترونيكي با لحاظ نمودن اثرات اقتصادي آن و محاسبه دوره بازگشت سرمايه هر يك از اين راهكارها، مورد بررسي قرار ميگيرد. آنچه كه اين تحليل را از مطالعات مشابه متمايز مينمايد، رويكرد و الگوريتم مورد استفاده در آن ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *