تحليل ارتعاشات آزاد دكلهاي انتقال مخروطي FRPبه روش المان محدود

دكلهاي FRPبه خاطر داشتن نسـبت اسـتحكام-بـه-وزن بالا، مقاومت به خوردگي، و سهولت حمـل و نصـب، گزينـه بسيار خوبي براي جايگزيني دكلهـاي انتقـال نيـروي سـاخته شده از چوب، بتن و فولاد هستند. اين دكلها، بـا اسـتفاده از روش رشتهپيچي ساخته شده و جدارنازك ميباشند. در ايـن مقالـه، ارتعاشـات آزاد خمشـي دكـلهـاي انتقـال مخروطي ،FRPبا اسـتفاده از المـان تيـر مخروطـي، بررسـي ميگردد. براي مدل كردن اتصالات قابـل انعطـاف دكـلهـاي چندتكه نيز، يك مدل ساده بـه كـار گرفتـه مـيشـود. فـرض ميشود كه رفتار ماده، الاستيك خطي و چندلايه سطح مقطـع، داراي آرايش زاويهاي متقارن و يا پادمتقارن است. مؤلفههـاي سـفتي و مـدولهـاي معـادل چندلايـه، از تئـوري كلاسـيك  Laminationبه دست مـيآينـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *