تحليلي پيرامون ابعاد اجتماعي شايسته سالاري سازمانهاي دولتي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تحليلي پيرامون ابعاد اجتماعي شايسته سالاري سازمانهاي دولتي (حوزه بررسي: وزارت نيرو)

دانلود مقاله: تحليلي پيرامون ابعاد اجتماعي شايسته سالاري سازمانهاي دولتي (حوزه بررسي: وزارت نيرو)

واژه شايسته سالاري از جمله مفاهيمي است كه براساس ديدگاههاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، قانوني، سازماني و … قابل تفسير است و همه موضوعات اشاره شده در استقرار يك نظام  جامعه، حكومت و يا سازمان  شايسته سالار بسيار اثرگذار است.
در نگاهي ظاهري شايد اين گونه برداشت شود كه شايسته سالاري غالباً مقوله اي سازماني است و به كاركردهاي
مديريت منابع انساني بويژه در موضوعاتي چون انتخاب و انتصاب مشاغل مديريتي اشاره دارد. در حالي كه فرآيندهاي انتخاب و انتصاب و حتي نگهداري مديران، صرفاً
مشخصه هاي نمودي شايسته سالاري هستند و استقرار يك نظام شايسته سالار و هرگونه تحليل پيرامون ريشه ها، چالشها و
موانع آن مطالع هاي گسترده و فراگير را ميطلبد.
در اين مقاله  كه حاصل يافته هاي پژوهشگر در وزارت
نيرو مي باشد  ضمن اشاره به برخي تعاريف و چالشهاي
نظري در ارتباط با شايسته سالاري سعي بر آن است تا ابعاد
اشاره شده مورد بازشكافي قرار گيرد.

در يكي از بررسيها و مطالعات نسبتاً جامع درباره شايسته سالاري كه توسط سازمان مديريت  وقت  كشور انجام يافت و از نتيجه آن در گزارش دستورالعمل انتخاب،
انتصاب و تغيير مديران، در برنامه تحول اداري، برنامه چهارم توسعه اقتصادي و مي باشد و همچنين در نخستين همايش
شايسته سالاري به عنوان محورهاي اصلي و چارچوب و مدل مفهومي همايش در نظر گرفته شده است، شايسته سالاري به
عنوان فرآيندي تعريف شده كه شامل محورهاي شايسته خواهي (و شايسته پنداري)، شايسته يابي، شايسته گزيني، شايسته گماري، شايسته پروري و شايسته داري مي باشد.

فريدون عبدصبور  مدير دفتر سازماندهي و بهبود روشها
شركت برق منطق هاي تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *