تحليلي بر تكنولوژي هاي مهم مورد نياز در صنعت برق ايران طي يك الي دو دهه آينده

امروزه اولين گام جهت تدوين استراتژ يهاي مناسب توسعه تكنولوژيكي، انجام فرآيندهاي آينده پژوهي و آينده نگري است. در اين مقاله در ابتدا نقش مطالعات دقيق  تكنولوژيكي جهت تدوين استراتژي هاي فوق طي رويكردهاي مختلف سيستمي تعيين مي گردد. سپس تاريخچه و چگونگي عملكرد، ساختار، تكنولوژي هاي كاربردي در  گذشته و موردنياز براي اجراي برنامه هاي توسعه صنعت برق ايران به ويژه طي يك دهه آينده بيان مي شود. در ادامه تحولات آتي تكنولوژيكي در شاخه هاي مختلف  تخصصي صنايع برق جهان بر اساس چگونگي برخي برنامه هاي توسعه، ادامه روند موجود و تعميم نتايج گذشته به آينده در كشورها و اتحاديه هاي مختلف، ره آورد  سناريوهاي مشهور و …؛ پيش بيني و تكنولوژي هاي مهم قابل دسترس در هر يك از آنها؛ شناسايي مي شوند. سپس با به روزرساني، همسان سازي و مقايسه  تطبيقي نتايج برخي طرح هاي تحقيقاتي معتبر مرتبط و ساختاردهي اطلاعات موجود نسبت به پيشنهاد تكنولوژي هاي مهم در صنعت برق كشور اقدام م يگردد. در  خاتمه عناوين تكنولوژي هاي مهم مورد نياز در صنعت برق ايران طي يك الي دو دهه آينده كه بر اساس آراي برخي صاحبنظران خاص صنعت برق نهايي شده اند (روش دلفي محدود)، معرفي مي شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *