تجزيه و تحليل و رتبهبندي موانع تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي مطالعهي موردي: شركت توزيع برق استان يزد

در سالهاي اخير، يكي از اهداف اصلي مديران در استفاده از مديريت دانش در سازمانها، بهبود تسهيم دانش بين افراد در سازمان و همچنين بين افراد و سازمان به منظور ايجاد مزيت رقابتي ميباشد. اگرچه دانش براي هر سازماني به عنوان يك مزيت رقابتي و يك قدرت به شمار ميرود تسهيم دانش مؤثر بين اعضاي سازمان منجر، به كاهش هزينهها در توليد دانش، و تضمين انتشار بهترين روشهاي كاري در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشكلات خود مينمايد. عليرغم اهميت فزاينده تسهيم دانش در سازمان، عدم شناخت موانع و تسهيل كنندههاي آن، رسيدن به اهداف با مشكل مواجه مينمايد. بنابر اين، مقالهي حاضر با هدف شناسايي و تجزيه و تحليل موانع بالقوه ي تسهيم دانش و همچنين شناسايي تسهيلكنندههاي آن در شركت توزيع برق استان یزد انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *