تجزيه و تحليل خطر حملات سايبر هماهنگ در شبكه قدرت

شبكه كنترل نظارتي و اكتساب داده ) (SCADAفرصتي فراهم مي كند كه دشمنان حملات هماهنگ سايبري در تجهيزات سيستم قدرت انجام دهند. حملات هماهنگ، زماني كه ساختار هوشمندانه دارند نه تنها اثرات شديد فيزيكي دارند بلكه همچنين تأثير افزونگي سيستم و ساير
مكانيسم هاي دفاعي را بي اثر ميكنند. در اين مقاله يك چارچوب ارزيابي آسيب پذيري براي تعيين كميت ريسك با توجه به حملات هماهنگ هوشمند ارائه مي گردد. شبكه سايبر با استفاده از شبكه هاي پتري تصادفي مدل سازي مي شود و احتمال حالت پايدار نفوذ موفق به يك پست با استفاده از اين بدست مي آيد. تأثير فيزيكي روي سيستم قدرت بوسيله بارزدايي بعد از يك حمله موفق تخمين زده مي شود. از يك سيستم
9باس به عنوان مدل تست براي اجراي شبيه سازي پخش بار بهينه براي تعيين ميزان بارزدايي استفاده شده است. مطالعات جامع ارزيابي ريسك، يك روش ارزيابي ريسك متفاوت از شكل ساير شبكه هاي سايبر و قالب هاي پست ارائه مي دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *