تجزيه مصرف برق در ايران

عمده نيازهاي سرمايشي و نيروي محركهي تجهيزات و دستگاه هاي توليدي را تأمين مي كند. به اين جهت نقش اقتصادي انرژي برق در مسير توسعه اقتصادي كليدي تر از ساير حاملين انرژي است. با اين حال علاوه بر شديداً سرمايه بر بودن پروژه هاي نيروگاهي و توليد برق، به دليل اينكه عمده برق توليدي جهان ) 65درصد در سال (2011و ايران) 95درصد در سال(1391 از منابع تجديدناپذير تأمين مي شود محدوديتي اساسي در مسير گسترش ظرف يت هاي توليدي انرژي برق قرار دارد. همچنين نگراني از گسترش آلايندگي و تخريب زيست محيطي ناشي از ازدياد ن يروگاه هاي با منابع سوخت فس ي لي نيز بسيار عمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *