تجزيه تحليل مسال انتقال حرارت معكوس جريان عبوري در يك پيل سوختي اكسيد جامد هموار

پيل هاي سوختي ابزارهاي الكترو شيميايي هستند كه امروزه از منابع مورد توجه توليد برق و حرارت محسوب مـي شـوند .از بين انواع پيل هاي سوختي پيل سوختي اكسيد جامد بـا دمـاي عملكرد 600تا 1000درجه سانتيگراد بيشترين دماي كـاركرد را از بين ديگر انواع پيل داراست كه از اينرو گزينه مناسـبي بـراي كاربردهاي نيروگاهي مي باشد. اين دماي عملكرد بالا همچنين منجر به عدم سهولت انجام آزمايـشات تجربـي بـروي آن مـي شود بنابراين مدل رياضي اصـلي تـرين وسـيله بـراي آنـاليز و طراحي پيل ميباشد يافتن دما و شار حرارتي جريان عبـوري از كانالهاي يك پيل سوختي اكسيد جامـد همـوار بـه روش حـل معكوس مورد نظر اين مقاله مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *