تجديد پيكربندي سيستمهاي توزيع بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان

قابليـت اطمينـان سيـستمهـاي توزيـع انـرژي الكتريكـي كـه گستردهترين بخش سيستم قدرت به شمار مـيآيـد، موضـوع مهمي در مطالعات اين سيستمها ميباشد. آمارها و گزارشهـا نــشان مــيدهنــد كــه بــيش از هفتــاد درصــد خاموشــي مصرفكنندگان، به علت بروز خطا در شبكههاي توزيع است. بنابراين بهبود قابليـت اطمينـان ايـن شـبكههـا را مـيتـوان از مواردي برشمرد كه رضايت مـشتركين و كـاهش هزينـههـاي ناشي از خاموشيها را به دنبال دارد. از سوي ديگر، هزينههاي لازم جهت فراهم نمودن قابليت اطمينـان صـد درصـد بـراي تمامي مشتركين بسيار زياد بوده و از نظر اقتصادي بـه صـرفه نميباشد. تجديد پيكربندي بـه عنـوان يكـي از قابليـتهـاي اتوماسيون توزيع، ميتوانـد نقـش مهمـي در افـزايش قابليـت اطمينان ايفا نمايـد. بـه دليـل ابعـاد بـزرگ و پيچيـدگي ايـن سيستمها، استفاده از روشهـاي يكايـك شـماري كامـل و يـا روشهاي رياضي در تعيين پيكربندي بهينه، به علت زمـانبـر بودن آنهـا مقـدور نمـيباشـد و بنـابراين بايـد از روشهـاي سريعتري استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *