تبيين مدل ساختاري تأثير كار تيمي بر تعهد سازماني

مدل نظري از مقاله حاضر تحقيقي ميداني با ماهيت كاربردي و روش پژوهش پيمايشي-تحليلي است. هدف اصلي آن شناسايي و تبيين مدل
مفهومي كار تيمي بر تعهد سازماني است. شركت برق منطقه اي خراسان ميدان مطالعه اين پژوهش است. جامعه آماري اين پژوهش را كاركنان
رسمي، قراردادي و قرارداد كار معين شركت برق منطقه اي خراسان واقع در 3استان خراسان تشكيل مي دهند. تعداد نمونه آماري شامل 265نفر از كاركنان است كه به شيوه نمونه گ يري تصادفي انتخاب شده اند. داده هاي پژوهش از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده و روايي صوري پرسشنامه با استفاده ازنظر خبرگان و روايي سازه نيز از طريق تحليل عاملي تأييدي موردبررس ي قرارگرفته است. ضريب آلفاي كرونباخ بزرگ تر از 0/8نيز براي همه متغيرها، پايايي آن را مورد تأييد قرار داد. تجزيه وتحليل داده ها در قالب مدل يابي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISRELانجام پذيرفت. براي تجزيه وتحليل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظري از طريق نرم افزار بررسي گرديد و نتايج نشان داد مدل براي جامعه آماري قابل استفاده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *