تاثير نانو گل گونه هاي گاما آلومينا بر تراوايي غشاي جذب گاز جهت حذف COR2

جداسازي گازهاي COR2 R/CHR4 Rو COR2 R/NR2 Rنقش خيلي مهمي در محيط زيست بازي مي كنند. گازهاي خروجي از دودكش هاي صنايع شامل گازهاي غيرقابل ميعان پذير مانند COR2Rو NR2Rمي باشد. از طرفي با توجه به گرم شدن كره زمين به دليل نشر گاز COR2Rو از طرفي به دليل ارزش حرارتي اين گاز نيازمند به چندين مرحله جداسازي گاز شامل COR2R/NR2Rضروري مي باشد. با بكار بردن غشا مي توان گاز متان را از بيوگازها در سطح كره زمين كه داراي تركيبات NR2Rو COR2Rبا مقدار زيادي مي باشد را بازيابي كرد. در اين مقاله به بررسي سنتز نانو گل گونه هاي گاما آلومينا پرداخته و توسط تست هاي XRDو TEMنانوذرات بودن را اثبات نموده و در نهايت تاثير اضافه نمودن اين نانو ذرات بر روي غشاي پلي سولفون در جذب COR2Rموردارزيابي قرار مي گيرد و توسط تست هاي
TG،FSEM،XRD و جذب و دفع نيتروژن اين مساله بررسي ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *