تاثير نانو پودر اكسيد روي برخواص فيزيكي و الكتريكي قرص برقگير

سراميكهاي نانو فاز توجه زيادي را به خاطر خواص جالـب الكتريكي، اپتيكي، مكانيكي يا شيميايي به خود جلب نمودهاند كـه از جملـه ايـن خـواص مـيتـوان بـه چقرمگـي بيشـتر، واكنشپذيري شيميايي بالاتر و زينترپذيري بهتر پودرهاي نانو سايز اشاره نمود. وريستورهاي ZnOيك نوع سـراميك نيمـههـادي اسـت كـه مشخصه هاي عالي غيرخطـي و الكتريكـي آن از مـرز دانـه هـاپ ناشي شده و عمدتا بستگي به يكنواختي ريزسـاختار آن دارد. اين امر خصوصاً بـه شـكل و انـدازه تمـامي دانـه هـاي ZnO
بستگي دارد. بر مبناي يك تئوري، پودر اوليه ريزتر بـا توزيـع سه بعدي باريكتر، خواص مـاكروالكتريكي عـاليتـري بـراي وريستورهاي ZnO ایجاد نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *