تاثير محدود كنندههاي جريان خطاي ابررسانا از نوع مقاومتي بر حفاظت شبكه توزيع

ا رشد شبكههاي قدرت و اتصال بين آنهـا، سـطح جريـان خطـا افزايش پيدا ميكند. به كارگيري محـدود كننـدههـاي ابررسـانايي جريان خطا ) (SFCLميتواند منجر به كاهش سطح جريان خطا شود به گونهاي كه كليدهاي فشارقوي بتواننـد بـه راحتـي عمـل كنند. اما نصب SFCLجريان خطا را كاهش داده و چون زمـان عملكرد رلهها جريان زياد كاهشي با جريان شبكه نـسبت عكـس دارد، بنابراين دوره خطا در شبكه افزايش پيدا كـرده و كليـدهاي قدرت ديرتر عمل ميكنند كه اين موضوع ميتواند براي محـدود كنندههاي جريان خطـا عيـب محـسوب گـردد. در مقالـه تـلاش ميشود با بررسي تاثير محدودسـاز بـر رفتـار حفـاظتي شـبكه و اضافه ولتاژ ناشي از قطع كليدهاي قدرت، نتايج ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *