تاثير كنترل رابط توليد پراكنده بر تشخيص جزيرهاي شدن به روش جابجايي فركانسي سانديا

كشف جزيره شدن توليد توزيع شده DG1 به عنوان يكي از مهم ترين جنبههاي مطرح شده در زماني است كـه DGهـا بـه سيستمهاي توزيع متصل ميشوند. با افزايش تعداد سيستمهاي توزيع شامل DGها، روشهاي كنتـرل رابـط جديـد پيشـنهاد ميشوند. جدا از وظيفه اصلي DGكه ذخيره توان اكتيو است، ميتواند ضمن تقويت ولتـاژ بـا افـزايش ضـريب تـوان2 مشكلات كيفيت توان را كاهش دهـد. ايـن مقالـه روشهـاي كنترل رابط DGايكه داراي مبدل است را با كشـف جزيـرهاي شدن بررسي ميكند. ناحيههاي كشف نشـده NDZ بـراي ولتاژهاي زياد/كم و فركانسهاي زياد/كم در هر رابط كنترلـي برسی و شبیه سازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *