تاثير قرارگيري محدودكنندههاي جريان خطا بر روي جريان خطاي گذرنده از ترانسفورماتور با تاكيد بر بهينه سازي امپدانس FCL

امـروزه بـا توسـعه روز افـزون توليـد و مصـرف انـرژي الكتريكي، شبكههاي انتقال و توزيـع بـرق گسـترش فـوق العادهاي پيدا نمودهاند. اين نه تنهـا باعـث افـزايش تعـداد وقوع خطا در شبكه، بلكه باعث افزايش جريـان خطـا نيـز شده است. در اين مقاله ابتدا تاثير FCLو نحوه قرارگيـري آن بر روي جريان گذرنده از ترانسفورماتور مورد بررسـي قرار گرفته و سپس با تكيه بر اين نكته، محل مناسب بـراي قرارگيري FCLدر يك پست واقعي) 230شمال شبكه يزد( انتخاب شده است. در ادامه راهكاري براي به دست آوردن مقدار امپدانس بهينه براي FCLارائه شده و مقدار امپدانس بهينه براي شبكه مورد آزمايش محاسبه گرديـده اسـت. در انتها نيز نتايج به دست آمده از طريق محاسبات، به وسـيله آزمايش و خطا بر روي نرم افزار ، DigSilentمورد مقايسه قرار گرفته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *