تاثير جايابي همزمان انواع منابع توليد پراكنده و ادوات حفاظتي بر تلفات و قابليت اطمينان فيدري از سيستم توزيع افسريه تهران

در سالهاي اخير، تمايل دولتها براي استفاده از انواع منابع توليد پراكنده جهت جبران كمبود انرژي برق خود به دليل كاهش تلفات توان، افزايش قابليت اطمينان، كاهش تلفات زيست محيطي و بهبود پروفيل ولتاژ رو به افزايش است. در اين مطالعه براي بهبود شاخصهاي فني شبكه از جايابي همزمان انواع منابع توليد پراكنده و سكشنالايزر به صورت چندهدفه استفاده ميشود. توربين بادي، فتوولتائيك و ميكروتوربين انواع منابع توليد پراكنده استفاده شده هستند. براي بهينهسازي توابع هدف از الگوريتم چندهدفه كرم شبتاب استفاده شده و در نهايت براي انتخاب بهترين ذره، روش فازي به كار برده ميشود. كاهش تلفات توان اكتيو و راكتيو، بهبود شاخص پايداري ولتاژ و قابليت اطمينان توابع هدفي هستند
كه در جايابي همزمان ادوات مدنظر قرار ميگيرند. براي ارزيابي الگوريتم پيشنهادي، فيدري از منطقه افسريه تهران مورد استفاده قرار ميگيرد. نتايج حاصل از شبيهسازي نشانگر كارايي بالاي روش پيشنهادي در بهبود شاخصهاي فني و افزايش بهرهوري سيستم توزيع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *