تاثير تغذيه ورودي بر نرخ گشتاور به جريان موتورهاي پسماند

موتورهاي پسماند عموما داراي دانسيته گشتاور و توان نسـبتا پاييني هستند. شيوه هايي بـراي بـالا بـردن نـرخ گشـتاور بـه جريان در ساير موتورها مطرح شده است كه به موتور پسماند نيز قابل اعمال است. تطبيـق شـكل مـوج جريـان ورودي بـا EMF موتور بوسيله اصلاح ساختار سيم پيچي موتور و كنترل جريـان ورودي بــا انتخــاب نــوع اينــورتر و شــيوه مناســب سويچينگ آن و نيز شيوه هاي كنترلـي هماننـد كنتـرل جهـت يابي شار از روشهاي افزايش دانسيته گشتاور ماشـين پسـماند است. همچنين استفاده از نوع ديسكي اين موتورهـا بصـورت چند استاتوره و چنـد روتـوره )كاسـكيد( از جملـه روشـهاي ديگر افزايش دانسيته گشتاور )نسـبت گشـتاور بـه وزن( مـي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *