تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي كاري كاركنان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي كاري كاركنان

دانلود مقاله : بررسي تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي كاري كاركنان

در طول دو دهه گذشته واژه كيفيت زندگي كاري مرتباً در مجلات معتبر به كار رفته است. اگرچه تعريفي مشترك از اين مفهوم وجود ندارد ولي به طور كلي اين واژه  از جانب محققين به هر چيزي كه باعث بهبود شرايط كل سازمان گردد،هدف ما در اين مقاله بررسي تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت توزيع برق استان گيلان مي باشد كه از مدل والتون در اين راستا بهره خواهيم گرفت. جامعه آماري اين تحقيق 170 نفر از كاركنان شركت توزيع برق استان گيلان مي باشد كه در دو بخش شغلي 30000 و 40000 مشغول به كار هستند.داده هاي اين تحقيق پس از جمع آوري از طريق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ 89% برآورد گرديد.در بخش آمار توصيفي با استفاده از ميانگين و واريانس و در بخش آمار استنباطي با استفاده از آزمون t-test دو طرفه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند . بر پايه نتايج حاصل از تحقيق، تفاوت معناداري ميان تمام فرضيات بجز فرضيه رابطه دو بخش شغلي با ظرفيت هاي نيروي انساني وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *