تاثير اتصال خطوط T-off بر امواج فركانس بالا

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مطالعه ي تاثير اتصال خطوط T-off بر امواج فركانس بالاي سيستم PLC

دانلود مقاله :‌مطالعه ي تاثير اتصال خطوط T-off بر امواج فركانس بالاي سيستم PLC

به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاههاي فشارقوي در يك شبكه قدرت و انتقال اطلاعات نياز به يك كانال مخابراتي ميباشد. هاديهاي فاز موجود در خطوط انتقال نقش اين
كانال را برعهده داشته و علاوه بر امو اج ولتاژ و جريان فركانس قدرت ( 50 هرتز)، سيگنالهاي مخابراتي را نيز منتقل مينمايند. اين كانال به همراه تجهيزات مربوطه PLC
ناميـده ميشود. براي اينكه امـواج فركـانس قـدرت و سـيگنالهـاي اطلاعات با هم تداخل نداشته باشند، سيگنالهاي مخابراتي را در فركانس هاي بالا  (محدوده 30كيلوهرتز تـا 500كيلـوهرتز) ارسال و دريافت مـينماينـد. محـدوده فركانسـي زيـاد بـراي سيگنالهاي مخابراتي سبب ميشود كه نتوان از روابط مربـوط به مدارهاي فشرده به منظور تحليل انتشار و مدلسازي رفتـار آنها درخطوط انتقال استفاده نمود. بنابراين مطالعه چگـونگي انتشار اين امواج مستلزم استفاده از مدل گسـترده خـط انتقـال ميباشد. در اين مقاله يك نمونه خط Toff مدار بـاز در طـول مسير يك خط انتقال و تاثير آن بر انتشار امـواج PLC مطالعـه شده و نشان داده شده است كه اين امـر سـبب تضـعيف ايـن امواج و اعلام خطاي كانال PLC ميگردد. به منظـور برطـرف نمودن اين مشكل پيشنهاد شده است كه خط Toffمذكور بـه صورت سري در مدار قرار بگيرد. ساختار ايـن مقالـه بـه ايـن صورت است كه ابتدا مقدمهاي در اين زمينه آورده شده است. سپس سيستم PLCبه همراه تجهيـزات مربوطـه معرفـي و در ادامه تـأثير خـط Toffدر دو حالـت مـدار بـاز و مدارسـري، برروي انتشار امواج PLC بـا اسـتفاده از روابـط تئـوري و بـا استفاده از شبيهسـازي آورده شـده اسـت. در نهايـت نيـز بـه نتيجهگيري ازموارد ياد شدهدرمقاله بسنده شده است .

محسن خالقي امير – بهروز حدادي
شركت برق منطقهاي زنجان
زنجان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *