تاثير ابعاد حلقه كرونا و پروفيل مقره در كنترل ميدان الكتريكي روي مقره هاي كامپوزيتي

استفاده از مقره هاي كامپوزيتي در خطوط انتقال با توجه به مزاياي اين مقره ها نسبت به انواع سراميكي و شيشه اي پيوسته در حال گسترش است. از جمله مهمترين اين مزيت ها خاصيت آبگريزي، عملكرد مناسب در شرايط محيطي آلوده، وزن سبك ، حمل ونقل و نصب آسان مي باشد . اما استفاده طولاني مدت از اين مقره ها مستلزم كنترل شدت ميدان الكتريكي روي سطح آنها مي باشد، زيرا ميدان الكتريكي شديد علاوه بر نقشي كه در مكانيسم اثر آلودگي بر مقره هاي  كامپوزيتي ايفا مي كند، با تخريب مواد پليمري آسيب هايي نيز بر سطح مقره ايجاد مينمايد. در اين مقاله اثر ابعاد حلقه كرونا و پارامترهاي پروفيل مقره در كنترل شدت ميدان الكتريكي روي مقره كامپوزيتي مورد بررسي قرار مي گيرد. براي محاسبه توزيع ميدان از نرم افزار FEMLAB كه بر اساس روش المان محدود عمل مي كند ، استفاده شده است. محاسبات به صورت دو بعدي متقارن محوري، تكفاز و بدون در نظر گرفتن آلودگي (شرايط محيطي سبك) بر روي يك مقره كامپوزيتي 400KV انجام شده است. نقاط با شدت ميدان الكتريكي زياد مشخص و تاثير ابعاد حلقه كرونا و پارامترهاي پروفيل مقره در كاهش شدت ميدان اين نقاط بررسي شده است.

 

محمدآقا شفيعي
محمود سرلك
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *