تاثيرات پاسخ سمت تقاضا و قيود شبكه بر روي امكان بروز

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي تاثيرات پاسخ سمت تقاضا و قيود شبكه بر روي امكان بروز و موفقيت تباني در بازارهاي برق

دانلود مقاله : بررسي تاثيرات پاسخ سمت تقاضا و قيود شبكه بر روي امكان بروز و موفقيت تباني در بازارهاي برق

تباني پديده اي است كه باعث كاهش رقابت و كارايي بازار ميگردد. تباني رفتاري در تحليل عملكرد بازارهاي برق است كه با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد بازارهاي  برق، اين رفتار پيچيده شده و نياز به تحليل بيشتر دارد. بازارهاي برق شامل GenCoها و DisCo ها هستند كه با توجه به فرضيه عقلاني بودن بازيگران طبق تئوري بازي ،  هر يك از بازيگران به دنبال اتخاذ استراتژي هاي بهينه براي افزايش سودشان هستند. از آنجايي كه بازارهاي برق پيوسته در حال اجرا هستند لذا با توجه به هوشمندي  بازيگران، آنها قادر به يادگيري و شبيهسازي رفتارهاي رقباي خود ميباشند . بنابراين بروز پديدههاي قدرت بازار و تباني محتمل است. لذا شناسايي اثر هريك از GenCo ها و DisCo ها بر روي سايرين و نيز روند اجراي بازار ضروري است. در اين مقاله به تحليل تباني با در نظر گرفتن الاستيسيته تقاضا و قيود شبكه پرداخته ميشود. روش  بررسي بر اساس پخش بار بهينه DC دو سطحي و استخراج انديسهاي حساسيت در نقطه تعادل نش است. با ضريب هاي تعريف شده، امكانسنجي تباني در بين  تمامي گروههاي قابل تشكيل در بازار بررسي مي گردد. براي بررسي از سيستم IEEE 8 باسه استفاده مي شود كه داراي 6 ژنراتور و 3 ژنراتور توليد پراكنده با مالكيت DisCo ها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *