تأثير مسدود شدن كانالهاي حامل آب خنك كن شينه بر بارگيري از ژنراتور

به منظور بررسي اثر مسدود شدن كانالهاي آب در شـينه هـاي ژنراتور بر افزايش دماي شينه و بار مجاز ماشين، يك مدل نـرم افزاري به روش اجزا محدود ساخته و تعدادي آزمايش بر روي آن انجام ميشود. بـا اسـتفاده از ايـن آزمايـشات دمـاي نقـاط مختلف شينه بازاي جريان نامي و مسدود بودن كانالهاي انتقـال آب در حالات مختلف بدست ميآيد. هدف نهايي انجـام ايـن پروژه بدست آوردن معياري براي بارگيري مجاز از ژنراتـور در حالت مسدود بودن تعدادي از كانالهاي آب ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *