تأثير حضور منابع توليد پراكنده در مكان يابي بهينه پست هاي فوق توزيع

در اين مقاله تأثير حضور منابع توليد پراكنده به عنوان گزينهاي ديگر جهت تأمين ظرفيت مورد نياز سيسـتم روي مكـانيـابي بهينه پستهاي فـوقتوزيـع در قالـب رياضـي مـدلسـازي و بررسي شده است. در مدل رياضي تابع هـدف مسـأله انـواع هزينه هاي ثابت و متغير طرح فرمولهبندي شده است. همچنين محدوديتهاي مرتبط با شبكه و بهـره بـرداري از پسـتهـا و منابع توليد پراكنده در مدلسازي منظور شده است. از مـدل و روش پيشنهادي ميتوان در تعيـين تعـداد، مكـان، ظرفيـت و حوزة سرويس دهي بهينة پستها در كنار منابع توليـد پراكنـده استفاده نمود. تابع هدف پيشنهادي و قيود مـرتبط بـا آن يـك مدل رياضي غيرخطي را تشكيل ميدهند كه براي بهينهسـازي آن از روش برنامهريزي رياضي غيرخطي استفاده شـده اسـت. در انتها با انجام آزمايشهايي كارايي مدل پيشنهاد داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *