تأثير تغيير مقاومت پايانه بر عملكرد كويل ركوفسكي

كويل ركوفسكي يكي از دقيقترين و مناسبتـرين تجهيـزات اندازهگيري جريان در صنعت برق بشمار ميآيد. اين كويل بـر خلاف ترانسفورماتور جريـان، داراي هسـتهاي غيرمغناطيسـي بوده و بهمين جهت داراي عملكردي كاملاً خطي است. در ايــن مقالــه، بــا مطالعــة عملكــرد فركــانس پــايين كويــل ركوفسكي، تأثير تغيير مقاومت پايانه در تابع تبديل آن، هـم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ فاز مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار خواهد گرفت. همچنين نتايج ارائه شـده در ايـن مقالـه نشـان خواهـد داد كـه تغييـري مناسـب در مقـدار مقاومـت كويـل ميتواند هم از لحاظ اندازهگيري و هم از لحاظ حفاظتي، تأثير بسزایی بر دقت عملکرد کویل داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *