تأثير آلاينده هاي هوا بر روي رفتار خوردگي هاديهاي مسي در منطقه نفتخيز گچساران

ندتجهيزات شبكه توزيع مناطق نفت خيز گچساران در جنوب ايران در معرض خوردگي ناشي از تركيبات گوگرددار موجود در محيط ميباشند. در اين مقاله ابتدا با انجام
آزمايشهاي مختلف شامل آناليز آلاينده هاي هوا و بررسيهاي ريزساختاري، مكانيزمهاي خوردگي هاديهاي مسي شناسايي گرديدند. سپس با بكارگيري روشهاي مختلف جلوگيري از خوردگي و انجام آزمايشهاي مختلف رفتار خوردگي نمونه ها در شرايط شبيه سازي شده مورد مطالعه قرار گرفتند. سرانجام روشهاي مناسب پيشگيري از خوردگي تعيين گرديدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *