بکارگيري تحليل جريان تخليه براي شناسائي پارامترهاي موتور القايي تکفاز ايمان زياري و ابوالفضل واحدي

در اين مقاله روشي براي تعيين پارامترهاي موتور القايي مي تكفاز از نوع فاز شكسته ارائه گردد. اين روش متكي بر تخليه تحليل جريان DCموتور ميباشد. در اين روش ابتدا منبع يك سط تو موتور DCتحريك گرديده ، پس از رسيدن سيستم به حالت دائم ، منبع از مدار جدا شده و مدار سيمپيچي مي موتور اتصال كوتاه شود. با استفاده از جريان تخليه موتور و تطبيق آن با توابع نوعي مورد نظر كه ارائه شده ، ضرايب و مي ثابت زمانيهاي مربوط به جريان استخراج گردند. بر اساس ضرايب و ثابت زمانيهاي بدست آمده و با توجه به روش ارائه مي به شده ، پارامترهاي موتور محاس شوند. جهت ارزيابي پاسخهاي حاصله ، از مقايسه پاسخ تست جريان گذاري بيباري در دو حالت عملي و شبيه سازي استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *