به كارگيري مهندسي ارزش در بهينه سازي روشنايي معابر

با توجه به سهم قابل توجـه روشـنايي معـابر در پيـك بـار و اهميت كاهش تلفات به عنوان بخشـي از هزينـه هـاي عمـده شركت هاي توزيع ،همچنين مشكلات تـامين انـرژي و لـزوم افزايش صرفه جويي ها در صنعت برق ، شركت توزيع نيروي برق مشهد تصميم بـه اجـراي تكنيـك مهندسـي ارزش بـراي بهينه سازي روشنايي معـابر گرفـت . تـيم پـروژه نسـبت بـه تحليل كاركرد و ترسيم نمودار FAST2اقدام و پس از تدوين معيارهاي ارزش)با الويت كاهش مصرف انرژي و پيك سايي( نسبت به ايده پردازي اقـدام نمـود.پـس از ارزيـابي ايـده هـا، پيشنهادات برگزيده از لحـاظ اهـداف ، تغييـرات هزينـه اي ، مزايا و معايب با وضع موجود مقايسه گرديدنـد. در پايـان بـا
تركيب پيشنهادات برتر در قالب يكي از سـناريوها بـه عنـوان بهترين از نظر ارتقاء كاركرد پـروژه انتخـاب شـد كـه در ايـن مقاله ارائه خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *